ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษารหัส 63


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การสมัครฝึกงานในเดือนตุลาคม 2565 จะปิดรับสมัครฝึกงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.
  นักศึกษาที่ได้สมัครฝึกงานในระบบ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น คณะได้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 แล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธ ให้นักศึกษาติดตามทาวงถามคำตอบที่สถานประกอบที่ตนเองสมัครฝึกงานด้วยค่ะ
  นักศึกษาที่ได้สมัครฝึกงานในระบบ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น คณะได้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 แล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธ ให้นักศึกษาติดตามทาวงถามคำตอบที่สถานประกอบที่ตนเองสมัครฝึกงานด้วยค่ะ
  นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มสถานประกอบการที่ไม่มีใน Jods ให้นักศึกษาเข้าที่ลิงค์ https://bit.ly/3eWeD7z เพื่อกรอกรายละเอียดของสถานประกอบการใหม่ (แต่ต้องผ่านการเห็นชอบของ อ.ที่ปรึกษาก่อน)
  นักศึกษาที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รับเข้าฝึกงานให้เตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบในการฝึกปฏิบัติงานด้วยค่ะ
  นักศึกษาที่สัมครฝึกงานใน JOฺBS แล้ว แต่ยังไม่แนบเอกสารประกอบการสมัครให้ยื่นผ่าน JOBS ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 หากยังไม่แนบเอกสาร งานพัฒนาฯ จะไม่ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้
  บริษัท พี.เจ แอดเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด เลขที่ 28/22 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10150 รับนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการบัญชี เพื่อฝึกประสบการด้านวิชาชีพบัญชี หากนักศึกษาสาขาบัญชีสนใจ ติดต่อ 0885539916
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมัครฝึกงานรอบที่ 2 ระบบ JOBS เปิดให้นักศึกษาสมัครแล้วค่ะ