ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษารหัส 63


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มสถานประกอบการที่ไม่มีใน Jods ให้นักศึกษาเข้าที่ลิงค์ https://bit.ly/3eWeD7z เพื่อกรอกรายละเอียดของสถานประกอบการใหม่ (แต่ต้องผ่านการเห็นชอบของ อ.ที่ปรึกษาก่อน)
  การสมัครฝึกงานในเดือนตุลาคม 2565 จะปิดรับสมัครฝึกงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.
  นักศึกษาที่สัมครฝึกงานใน JOฺBS แล้ว แต่ยังไม่แนบเอกสารประกอบการสมัครให้ยื่นผ่าน JOBS ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 หากยังไม่แนบเอกสาร งานพัฒนาฯ จะไม่ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมัครฝึกงานรอบที่ 2 ระบบ JOBS เปิดให้นักศึกษาสมัครแล้วค่ะ
  นักศึกษาที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รับเข้าฝึกงานให้เตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบในการฝึกปฏิบัติงานด้วยค่ะ
  บริษัท พี.เจ แอดเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด เลขที่ 28/22 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10150 รับนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการบัญชี เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชี หากนักศึกษาสาขาบัญชีสนใจ ติดต่อ 0885539916
  นักศึกษาที่ได้สมัครฝึกงานในระบบ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นั้น คณะได้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 แล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธ ให้นักศึกษาติดตามทวงถามคำตอบที่สถานประกอบที่ตนเองสมัครฝึกงานด้วยค่ะ
  บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 ตำแหน่ง
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง FMS 3409
  วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.ระบบ Jobs.fms.psu.ac.th จะปิดการรับสมัครฝึกงานค่ะ
  บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Accounting ในส่วนงาน Finance จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามคุณชาลิสา วงศ์อัครชัย โทร 0852310480 อีเมล์ Chalisa.wongakarachai@dhl.com
  นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะเข้าพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ JOBS.FMS ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566 เท่านั้น
  นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ส่งใบยินยอมผู้ปกครองโดยการอัปโหลดในระบบ JOBS.FMS ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เท่านั้น (ใบยินยอมฯ พริ้นได้จากเอกสาร/แบบฟอร์มในระบบ JOBS.FMS)