ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษารหัส 62 (BBA)


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  TMA และมูลนิธิยุทธสาน ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นิสิต/นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2565 กับโครงการ "TMA Project - Based Management Jounior 2022" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดที่ คุณอัมพาวรรณ เชื้อบุญ งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน
  นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานแล้วให้นักศึกษาโหลดผลการลงทะเบียนจากระบบ Sis เป็น ไฟล์ PDF และส่งใน web.jobs ด้วยค่ะ
  นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้วให้นักศึกษาส่งเอกสารการยินยอมให้ไปฝึกงานทางระบบฝึกงานได้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
  ประกาศ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 จะสิ้นสุดวันฝึกงานในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรุณาแจ้งสถานประกอบให้ประเมินนักศึกษาฝึกงานผ่านลิ้งค์การประเมินฯในหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด้วยค่ะ หากสถานประกอบการใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือส่งตัว นักศึกษาสามารถแจ้งมาที่คุณอัมพาวรรณ โทร 074 287864 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น.
  ลิงค์ https://bit.ly/3NWpdYt ให้นักศึกษาตรวจรายชื่อการประเมินนักศึกษาฝึกงาน หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้ติดต่อพี่เลี้ยงของตนเองให้ทำการปะเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ส.ค.65 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น